<<Hue >>

Dekoration auf einem Kaisergrab in Hue, 20. Jh.