<<Tash Rabat>>

Tash Rabat ist ein Karavanenserail aus dem 15. Jh.